TP. Bạc Liêu: Thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

25.08.2023 ACVN Office
Với quyết tâm xây dựng 3 xã vùng ven trở thành xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, gắn với phát huy thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp và du lịch sinh thái, UBND TP. Bạc Liêu đã huy động nhiều nguồn lực cũng như phát động nhiều phong trào thi đua để sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.

Doanh nghiệp tham quan mô hình nuôi tôm công nghệ cao ở xã nông thôn mới Vĩnh Trạch.

NÔNG THÔN KHỞI SẮC

Thực hiện Chương trình hành động số 11 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP. Bạc Liêu về “tăng cường xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025”, UBND TP. Bạc Liêu đã ban hành nhiều chương trình, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện tốt chỉ đạo này. Trong đó, tập trung làm tốt công tác vận động, tuyên truyền về xây dựng NTM nâng cao bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các hội nghị chuyên đề, chương trình tập huấn và lồng ghép với phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đồng thời, động viên người dân ở các xã chủ động xây dựng các hạng mục công trình của gia đình như: chỉnh trang nhà cửa, hàng rào, cải tạo vườn tạp, trồng thêm nhiều cây xanh, hoa kiểng, xây dựng công trình vệ sinh đảm bảo đạt chuẩn và phát triển nhiều loại cây trồng - vật nuôi phục vụ phát triển du lịch sinh thái vườn… Qua đó, diện mạo nông thôn ở các xã vùng ven đã có nhiều khởi sắc và chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình sản xuất mới ra đời và nâng chất đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất, làm thay đổi diện mạo nông thôn. Ở các địa phương xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, kinh tế địa phương có bước phát triển đáng kể, đời sống người dân được cải thiện và nâng lên. Từ đó người dân đều đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia thực hiện chủ trương xây dựng NTM kiểu mẫu…

Tuy nhiên trên thực tế, công tác xây dựng NTM nâng cao và hướng đến NTM kiểu mẫu trong thời gian qua cũng còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Đó là công tác vận động, tuyên truyền, nguồn kinh phí, nguồn nhân lực còn hạn chế làm ảnh hướng tới chất lượng các tiêu chí đạt nhưng còn thấp. Tiến độ và lộ trình hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu chậm và chưa kịp với lộ trình đề ra. Đặc biệt, nguồn lực đầu tư cho chương trình mục tiêu về xây dựng NTM của thành phố chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, nguồn kinh phí tỉnh phân bổ cho thành phố thực hiện chương trình xây dựng NTM xã quá ít so với nhu cầu đầu tư trên địa bàn 3 xã. Cùng với đó, các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao cơ bản đã đạt, nhưng sự đầu tư duy trì nâng chất còn gặp nhiều khó khăn như: tiêu chí môi trường, hộ nghèo, hộ tham gia bảo hiểm y tế…

Qua phân tích, nguyên nhân của những hạn chế và yếu kém này là do công tác chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện các nội dung, tiêu chí thuộc lĩnh vực quản lý của các phòng, ban chuyên môn chưa thường xuyên. Kết cấu hạ tầng nông thôn tuy đã được đầu tư xây dựng nhưng nguồn lực đầu tư xây dựng còn thấp so với yêu cầu. Bên cạnh đó, công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình chưa được thực hiện thường xuyên; sự hỗ trợ, ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp còn hạn chế. Nhiều mô hình phát triển sản xuất chưa thật sự bền vững và luôn gặp khó về đầu ra. Vẫn còn một số ít người dân chưa nhận thức đầy đủ về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu nên chưa tự giác tham gia thực hiện trong công tác chỉnh trang địa bàn, vệ sinh môi trường, cũng như còn trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của cộng đồng và Nhà nước…

Nông dân xã Vĩnh Trạch Đông thu hoạch rau màu. Ảnh: K.T

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, khó khăn trong xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, UBND TP. Bạc Liêu đã đề ra quan điểm, nhiệm vụ và mục tiêu trong năm 2023 là: phát huy nền tảng, sức mạnh toàn dân, tinh thần đoàn kết và vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân quản lý và dân hưởng lợi”.

Xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu trên cơ sở phát triển nông nghiệp bền vững gắn với thế mạnh đặc thù của từng địa phương. Đi cùng với đó là cơ sở hạ tầng được quy hoạch, phát triển đồng bộ, hiện đại theo hướng chủ động, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn trước thiên tai; tài nguyên thiên nhiên được quản lý, sử dụng hợp lý; đa dạng sinh học và truyền thống văn hóa - lịch sử được duy trì, tôn tạo; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao…

Để hoàn thành các nhiệm vụ này, UBND TP. Bạc Liêu chỉ đạo các địa phương tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và bộ máy giúp việc, có kế hoạch rà soát và phân công cụ thể từng thành viên phụ trách địa bàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở trong quá trình phân công nhiệm vụ đối với từng địa bàn gắn với trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, củng cố, kiện toàn hệ thống quản lý, nhất là hệ thống quản lý cấp xã và thành phố để đủ sức quản lý điều hành trong việc củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Tăng cường phân cấp cho cấp xã và tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp tham gia thực hiện các chương trình, dự án trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Song song đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Trong đó, chú trọng nâng cao vai trò chủ thể của người dân và sự tham gia của cộng đồng, nhằm nâng cao ý thức tự giác, tự chủ, khơi dậy, phát huy sự năng động, sáng tạo của nông dân trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, phổ biến các mô hình, các gương điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu để nhân rộng ra. Đặc biệt, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức để tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM và phát huy vai trò chủ thể của người dân nông thôn trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”…

NGUYỄN ĐÀO

Để nâng cao thu nhập cho nông dân trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thành phố sẽ thực hiện tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển ngành nghề, thu hút đầu tư của doanh nghiệp, xây dựng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển mô hình sản xuất, hỗ trợ hợp tác xã. Đẩy mạnh thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) gắn với xây dựng thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm và thu hút đầu tư. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ hộ cận nghèo trên địa bàn 3 xã vươn lên thoát nghèo bền vững và ổn định cuộc sống.

 

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn