Thị xã Hồng Ngự - Tỉnh Đồng Tháp phấn đấu trở thành đô thị loại III

12.09.2018 ACVN Office
Với những lợi thế về vị trí chiến lược mà tự nhiên ưu đãi, cùng những thành tựu về mọi mặt mà địa phương đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong thời gian qua, Thị xã Hồng Ngự xứng đáng là trung tâm kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trọng điểm khu vực biên giới của vùng đất Sen Hồng.

Một góc Thị xã Hồng Ngự hôm nay

Kế thừa sự phát triển của những năm trước, năm 2018, toàn Đảng bộ và Nhân dân Thị xã Hồng Ngự đã chung tay xây dựng và phát triển đạt các tiêu chí loại III theo Nghị định 42/2009/NĐ-CP, về việc phân loại đô thị từng bước hình thành thành phố tương lai. Trên cơ sở đó, Chương trình hành động năm 2018 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Đồng Tháp đã ra Nghị quyết phát triển Thị xã Hồng Ngự thành đô thị loại III.

Để đạt được các tiêu chí của một thành phố loại III, Đảng bộ và Nhân dân Thị uỷ Hồng Ngự đoàn kết một lòng xây dựng bộ máy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu quả. Thị ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Thị ủy thể hiện vai trò là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao trong xem xét và quyết định các chủ trương lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, Thị ủy và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó chú trọng công tác xây dựng đô thị loại III và xây dựng nông thôn mới; luôn đổi mới tư duy, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo; lãnh đạo nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp về yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân theo phương châm dân giàu, Thị xã mạnh để xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Song song đó, thực hiện đúng quy trình, đổi mới trong công tác tổ chức và cán bộ nhằm tăng cường tính khách quan, công khai, minh bạch, công tâm trong lựa chọn đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa 12 tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức trong hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác củng cố chính quyền luôn được các cấp ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn và có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng cao; hoàn thành các chỉ tiêu trên giao, kinh tế - xã hội có nhiều tiến bộ; có nhiều biện pháp trong cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính hoạt động ngày một hiệu quả, góp phần ngăn ngừa và phòng chống các biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác của cán bộ, công chức; ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin trong phục vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội từ Thị xã đến cơ sở, khắc phục tình trạng “hành chính hóa” để gần dân, nghe dân, sát dân hơn, phục vụ nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội; tăng cường cơ chế giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên; mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội ngày càng gắn bó hơn. Chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá, tổng hợp hiện trạng Thị xã và đối chiếu với các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương, đến nay Thị xã đạt tổng số điểm của 5 tiêu chí đô thị loại III là 87,37/75 điểm, đảm bảo so với mức điểm tối thiểu theo quy định đô thị loại III và đủ cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ để trình các cấp có thẩm quyền xem xét kiểm tra công nhận. Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển theo quy hoạch là một trong những tiền đề quan trọng đối với Thị xã Hồng Ngự nhằm hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong thời gian tới và được công nhận là đô thị loại III trong năm 2018, chuẩn bị các điều kiện để được công nhận thành phố loại III của tỉnh trong tương lai.

Thị xã Hồng Ngự bên dòng sông Tiền về đêm

Đến nay, Hồng Ngự đã hoàn thiện cơ bản công tác quy hoạch chung tầm nhìn đến năm 2030; hình thành trục chính của đô thị là trục lộ Nguyễn Tất Thành kết nối và phát triển các khu đô thị trọng điểm như: Khu đô thị Bờ Nam qua dự án Đường Võ Nguyên Giáp, đường Nguyễn Tất Thành; Khu đô thị Bờ Đông qua dự án mở rộng khu đô thị Đông An Thạnh (44 ha), kêu gọi đầu tư dự án san lấp Mương Nhà Máy nhằm kết nối Khu đô thị Bờ Đông với Khu đô thị Bắc An Thành và Nam Khu hành chính, kêu gọi đầu tư cầu Sở Thượng 2 phát triển Khu đô thị phía Tây phường An Lạc nhằm kết nối với Khu đô thị Bắc An Thành, huyện Hồng Ngự và Thị xã Tân Châu. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị cũng được Thị xã chú trọng, hiện đang xây dựng quy chế quản lý kiến trúc và quản lý theo quy chế; xây dựng tuyến đường Văn minh đô thị, phường chuẩn văn minh đô thị, trong đó chú trọng trật tự đô thị, trật tự vỉa hè và vệ sinh môi trường.

Thị xã tập trung kêu gọi đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng đô thị và hạ tầng xã hội đối với các dự án trong quy hoạch nhằm phát triển các lĩnh vực thương mại – dịch vụ như: Mở rộng khu du lịch Mekong Resort; Nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; Nhà máy sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Hàng Việt, Kè chống xói lở phường An Lạc, Khu đô thị bờ Nam; Quốc lộ 30 (đoạn Hồng Ngự - Dinh Bà), hạ tầng tuyến dân cư Mương Nhà Máy, Nhà máy xử lý rác, Cụm công nghiệp An Lộc, Bến xe Thị xã và chỉnh trang khu 1, khu 2, khóm An Thạnh A, phường An Lộc nhằm xóa dần ao tù nước đọng trong đô thị và hình thành khu nghỉ dưỡng ở bờ sông,...

Thị xã phấn đấu nâng cấp 2 xã Nông thôn mới (An Bình A và An Bình B) thành 2 phường đến năm 2019 nhằm tăng tỷ lệ đô thị hóa, phát triển kết cấu hạ tầng, kiến trúc cảnh quan khu vực ngoại thị; đồng thời, tranh thủ với các ngành chức năng của tỉnh sớm xây dựng cửa khẩu Mộc Rá – Tân Hội thành cửa khẩu Quốc gia, nhằm phát triển chợ biên giới về lĩnh vực thương mại – dịch vụ và du lịch giữa 2 quốc gia. Nhằm sớm được công nhận Thị xã Hồng Ngự hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đề ra Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thị xã Hồng Ngự, giai đoạn 2016 - 2020, với mục tiêu đến năm 2019 các xã đạt các tiêu chí nông thôn mới, đến năm 2020 Thị xã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ban Thường vụ Thị ủy tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức, phù hợp với mọi đối tượng; tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng, nâng sức cạnh tranh của nông sản gắn với xây dựng thương hiệu hàng hóa, ưu tiên đối với các sản phẩm nông sản hàng hóa chủ lực của địa phương; quan tâm củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành phần kinh tế tập thể, kinh tế nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp, Hội quán....

Năm 2015, thị xã có 1 xã (An Bình A) được công nhận xã nông thôn mới; xã An Bình B cuối năm 2017 đạt 19/19 tiêu chí (đang hoàn chỉnh thủ tục đề nghị Tỉnh công nhận); xã Tân Hội được tỉnh chọn làm xã điểm (giai đoạn 2016 – 2020), đến cuối năm 2017 đạt 15/19 tiêu chí; xã Bình Thạnh 16/19 tiêu chí. Thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp của Tỉnh, Thị xã tập trung các nguồn vốn hỗ trợ phát triển 5 ngành hàng chủ lực như: lúa gạo, cá tra, nuôi lươn, bò sinh sản và tôm càng xanh; định hướng lại vùng sản xuất tập trung, nhân rộng các mô hình giảm giá thành, mô hình mới hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý của các hợp tác xã góp phần tái cơ cấu có hiệu quả đối với 5 ngành hàng trên. Riêng ngành hàng cá tra phát triển theo quy hoạch đã được phê duyệt; đồng thời, đề xuất mở rộng quy hoạch theo nhu cầu phát triển bền vững, giải quyết ô nhiễm môi trường; định hướng người dân nuôi lươn truyền thống chuyển sang nuôi giống nhân tạo, sản xuất giống...

Có thể khẳng định, từ một Thị xã non trẻ chưa tròn 9 tuổi so với sự phát triển 200 năm của vùng đất Hồng Ngự anh hùng thì vô cùng bé nhỏ, nhưng với sự nỗ lực vươn lên của toàn Đảng, toàn dân đã xây dựng Thị xã thành một đô thị loại III và sẽ phát triển thành phố loại III trên vùng đất Sen Hồng trong tương lai, tạo bước phát triển kinh tế - xã hội của vùng, đây là mơ ước của biết bao thế hệ người con Hồng Ngự nói chung, Thị xã Hồng Ngự nói riêng, theo tinh thần Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh đã đề ra./.

TS. Hồ Văn Thống, Bí thư Thị ủy Hồng Ngự, Đồng Tháp

(dangcongsan.vn)

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn