Điều lệ hoạt động

Hiệp hội các đô thị Việt Nam hiện đang hoạt động theo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội các đô thị Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định số 515/QĐ-BNV ngày 16 tháng 7 năm 2020.

https://acvn.vn/image/data/QD 515.BNV phe duyet Dieu le (sua doi, bsung) HHCĐTVN ngay 16.7.2020.pdf

Điều lệ hoạt động của Hiệp hội các đô thị Việt Nam đã được Bộ Nội vụ phê duyệt sửa đổi, bổ sung qua các lần như sau:

1. Quyết định số 29/2001/QĐ-BTCCBCP ngày 24/05/2001 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Đô thị Việt Nam;

2. Quyết định số 32/2003/QĐ-BNV ngày 20/06/2003 của Bộ Nội vụ phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Đô thị Việt Nam;

3. Quyết định số 1426/QĐ-BNV ngày 14/11/2006 của Bộ Nội vụ phê duyệt bản Điều lệ (sửa đổi) của Hiệp hội Các Đô thị Việt Nam;

4. Quyết định số 515/QĐ-BNV ngày 16/07/2020 của Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Các Đô thị Việt Nam.

Bài viết khác

 

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn