Đối tác trong nước

Trong quá trình hoạt động, Hiệp hội các đô thị Việt Nam đã tích cực kết nối, hợp tác với Văn phòng Chính phủ, các Bộ ngành, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo trong nước. Thông qua đó, các đô thị thành viên có cơ hội tham gia vào một diễn đàn để đối thoại với cấp chính quyền trung ương về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đô thị nhằm tác động chính sách phù hơp với thực tiễn của các đô thị. Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong nước, các thành viên Hiệp hội được nâng cao năng lực trong lĩnh vực quản trị địa phương, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đô thị bền vững. Các đối tác trong nước của Hiệp hội các đô thị Việt Nam bao gồm các cơ quan sau đây:

Bộ Xây dựng (MoC)

Website:http//www.moc.gov.vn

Bộ Xây dựng là cơ quan trực thuộc Chính phủ, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về: xây dựng, kiến trúc, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; phát triển đô thị, nhà ở và văn phòng; quản lý kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng, quản lý dịch vụ công liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc trách nhiệm của bộ.

Hiệp hội bắt đầu hợp tác với Bộ Xây dựng từ năm 1992. Bộ là cơ quan đưa ra các định hướng, cố vấn về kỹ thuật cho các hoạt động của Hiệp hội liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị. Ngoài ra, Bộ còn có đại diện tham gia Ban Cố vân Chương trình Đối tác đô thị hợp tác giữa Liên đoàn đô thị Canada và Hiệp hội các đô thị Việt Nam. Hiệp hội cũng tham gia vào quá trình tác động chính sách đối với Bộ Xây dựng liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị. Hiệp hội cũng là một thành viên của Diễn đàn Đô thị Việt Nam.

Bộ Nội vụ (MoHA)

Website: http://www.moha.gov.vn

Bộ Nội vụ là cơ quan trực thuộc chính phủ, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về: tổ chức hệ thống hành chính Nhà nước; quản lý các chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính; quản lý cán bộ lãnh đạo công chức, nhân viên; tổ chức và quản lý các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi chính phủ, Cục Lưu trữ Quốc gia; quản lý nhà nước về các dịch vụ công trong phạm vi quyền hạn của Bộ. Bộ Nội vụ là cơ quan ra quyết định thông qua Quy chế hoạt động của Hiệp hội các đô thị Việt Nam, đề nghị với Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập Hiệp hội năm 2000.

Cơ quan chính của Bộ Nội vụ quản lý và làm việc trực tiếp với Hiệp hội là Vụ Chính quyền địa phương và Vụ Tổ chức Phi Chính phủ. Hai Vụ này đã đưa ra các định hướng về kỹ thuật và tư vấn cho hoạt động của Hiệp hội liên quan đến các chính quyền địa phương. Đại diện của Bộ Nội vụ đã được Hiệp hội mời tham gia Ban Cố vân Chương trình Đối tác đô thị hợp tác giữa Liên đoàn đô thị Canada và Hiệp hội các đô thị Việt Nam. Ngoài ra, Hiệp hội cũng đã tiến hành tác động chính sách đối với Bộ Nội vụ về các vấn đề liên quan đến chính quyền đô thị.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI)

Website: http://www.mpi.gov.vn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan trực thuộc chính phủ, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về: lập kế hoạch phát triển, đầu tư và thống kê; cố vấn cho việc lập Kế hoạch và Chiến lược Phát triển Kinh tế xã hội của quốc gia; quản lý quy hoạch, cơ chế phát triển, đưa ra các chính sách về quản lý kinh tế chung và các lĩnh vực cụ thể khác; quản lý đầu tư trong nước, nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài; quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn vốn tài trợ của quốc tế; quản lý hoạt động đấu thầu, thành lập, phát triển doanh nghiệp và quản lý kinh tế tập thể, hợp tác và quản lý số liệu thống kế; quản lý các dịch vụ công trong phạm vi trách nhiệm của Bộ.

Hiệp hội các đô thị Việt Nam bắt đầu hợp tác với Bộ kế hoạch và Đầu tư từ năm 2003 để mời đại diện của Bộ tham gia Ban Cố vân Chương trình Đối tác đô thị hợp tác giữa Liên đoàn đô thị Canada và Hiệp hội các đô thị Việt Nam. Ngoài ra, Hiệp hội cũng đã tiến hành tác động chính sách đối với Bộ Nội vụ về các vấn đề liên quan đến thu hút đầu tư xây dựng đô thị.

Hiệp hội chủ yếu phối hợp với Vụ Hạ tầng Kỹ thuật để tham vấn ý kiến chuyên môn liên quan đến công tác quản trị địa phương của các đô thị thành viên.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (MoNRE)

Bo_TNMT_logo

Website: http://www.monre.gov.vn

Là một cơ quan trực thuộc chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về: quản lý đất đai, nguồn nước, tài nguyên thiên nhiên, địa lý, môi trường, khí tượng thuỷ văn; đo đạc, vẽ bản đồ; quản lý chung và đồng bộ hệ thống biển và hải đảo; quản lý các dịch vụ công thuộc phạm vi quyền hạn của Bộ.

Năm 2005, Hiệp hội các đô thị Việt nam bắt đầu phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện dự án “Nâng cao năng lực quản lý hành chính về sử dụng đất và thu thuế nhà đất thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin tại TP Nam Định” do Liên đoàn đô thị Canada tài trợ. Thông qua dự án này, Hiệp hội đã tác động chính sách đối với BTNMT về vấn đề quy hoạch và quản lý đất đai tại các đô thị.

Hiệp hội đã phối hợp chặt chẽ với Tổng Cục quản lý đất đai, Trung tâm Thông tin đất đai thuộc BTNMT trong quá trình hoạt động của mình.

Văn phòng Chính Phủ (OOG)

Website: https://vpcp.chinhphu.vn/

Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang Bộ, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ; tham mưu tổng hợp, giúp Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ) lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở; bảo đảm thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bắt đầu hợp tác với Văn phòng Chính phủ từ năm 1992, Hiệp hội các đô thị Việt Nam đã mời đại diện của Văn phòng Chính phủ tham gia, góp ý cho các hoạt động và sự kiện của Hiệp hội. Hiệp hội đã mời đại diện của Văn phòng Chính phủ tham gia Ban Cố vân Chương trình Đối tác đô thị hợp tác giữa Liên đoàn đô thị Canada và Hiệp hội các đô thị Việt Nam. Và ngược lại, Hiệp hội cũng đã phản ánh những ý kiến, mối quan tâm và kiến nghị của các đô thị thành viên tới Chính phủ, tạo điều kiện cho quá trình tác động chính sách về các vấn đề liên quan đến quản lý và phát triển đô thị. Hiệp hội đã phối hợp chặt chẽ với Vụ Kinh tế ngành – Văn phòng Chính phủ trong các hoạt động của mình.

Văn Phòng Quốc Hội

Website: http://www.na.gov.vn

Văn phòng Quốc hội là cơ quan giúp việc của Quốc hội, có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ mọi hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội.

Hiệp hội các đô thị Việt Nam bắt đầu hợp tác với Văn phòng Quốc hội từ năm 1992. Từ đó đến nay, Hiệp hội các đô thị Việt Nam đã mời đại diện của Văn phòng Quốc hội tham gia, đóng góp ý kiên cho các hoạt động của Hiệp hội; và ngược lại, Hiệp hội đã thu thập ý kiến, nhu cầu và kiến nghị của các thành viên đê trình Quốc hội nhằm tác động chính sách về quản lý và phát triển đô thị.

Trong những năm qua, Hiệp hội đã phối hợp chặt chẽ với Ban Công nghệ, Khoa học và Môi trường của Văn phòng Quốc hội để thực hiện các hoạt động của mình.

Học viện Cán bộ Xây dựng và Quản lý đô thị (AMC)

AMC_logo

Website: http://amc.edu.vn

Học viện Cán bộ Xây dựng và Quản lý đô thị là một cơ quan chuyên môn của Nhà nước, thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện các chức năng về: đào tạo cán bộ, công chức, lãnh đạo của các cấp chính quyền địa phương theo luật pháp; đào tạo, hỗ trợ chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng; nghiên cứu và áp dụng chính sách, cơ chế, các lợi thế về khoa học trong phạm vi quyền hạn do Bộ Xây dựng quy định.

Hiệp hội các đô thị Việt Nam bắt đầu hợp tác với Học viên từ năm 2006 để tiến hành 3 khoá đào tạo cho các lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật của các đô thị thành viên Hiệp hội về quy hoạch và quản lý và môi trường do Ngân hàng Thế giới tài trợ trong năm 2006 và 2007.

Trong quá trình hợp tác với Học viên, Hiệp hội đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Hợp tác quốc tế của Học viên trong các hoạt động của mình.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS)

Download Logo VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

Website: http://www.vass.gov.vn

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - tên giao dịch quốc tế là Vietnam Academy of Social Sciences (VASS) là cơ quan khoa học thuộc Chính phủ, có chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học xã hội, cung cấp các luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện tư vấn về chính sách phát triển; đào tạo sau đại học về khoa học xã hội; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của cả nước.

Hiệp hội các đô thị Việt Nam đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng trực thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và Viện Nghiên cứu Khoa học Canada (INRS) từ năm 2008 để xây dựng Đề án “Sự thay đổi các vùng ngoại ô của thủ đô và biến đổi khí hậu tại Việt Nam – các biện pháp thích ứng của địa phương và những định hướng chính sách”.

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU)

Hanoi Logos

Website: www.hau.edu.vn

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Xây dựng, và quản lý về chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý hành chính của UBND TP Hà Nội.

Trường là cơ quan đào tạo các cán bộ khoa học và kỹ thuật ở các cấp cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ trong các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, hạ tầng, phát triển và quản lý đô thị.

Từ năm 2008, Hiệp hội các đô thị Việt Nam đã phối hợp với Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, với tư cách là một đồng đối tác trong Chương trình Quản lý Đô thị do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Trường Đại học Montreal (Canada) là hai đối tác chính. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cũng tham gia vào dự án Nghiên cứu “Sự tham gia của phụ nữ trong các cấp chính quyền ở Việt Nam”. Trường cũng hỗ trợ Hiệp hội biên soạn Cuốn Sổ tay Hướng dẫn trong khuôn khổ dự án ““Nâng cao năng lực quản lý hành chính về sử dụng đất và thu thuế nhà đất thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin tại TP Nam Định” do Liên đoàn đô thị Canada tài trợ, dự án hợp tác giữa TP Nam Định và TP Saguenay. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cũng tham gia vào các hội thảo, hội nghị, thảo luận, dự án và chương trình do Hiệp hội tổ chức.

Hiệp hội đã phối hợp chặt chẽ với Khoa Quản lý đô thị - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội để thực hiện các hoạt động.

Trường Đại học Xây dựng (NUCE)

Website: http://www.nuce.edu.vn

Trường Đại học Xây dựng được thành lập năm 1966, là cơ quan đào tạo các cán bộ khoa học và kỹ thuật từ cấp cử nhân cho đến sau đại học trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản; nghiên cứu khoa học để ứng dụng các công nghệ xây dựng trong quá trình sản xuất.

Hiệp hội bắt đầu hợp tác với Trường Đại học Xây dựng từ năm 2009, đặc biệt là với Khoa Kiến trúc Quy hoạch để thu hút các giảng viên của trường tham gia giảng dạy tại các khoá đào tạo trong dự án hợp tác giữa Viện Kondrad Adenauer (KAS – CHLB Đức) và Hiệp hội do EU tài trợ về “Tăng cường sự tham gia của người dân trong lĩnh vực quản trị địa phương tại các đô thị Việt Nam thông qua Hiệp hội các đô thị Việt Nam” và một số dự án khác.

 

 

Bài viết khác

 

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn